Lawyers’ Fees Calculator

Lawyers costs calculator enables you to calculate costs of hiring lawyer according to the official lawyers tariff.

Choose type of procedure and than enter other necessary data regarding the case.

Type of procedure:
Amount:

*all amounts in RSD

*fee not less than 50% or larger than official tariff amount can be agreed upon

Lawyers’ Tariff

Lawyers’ fees calculator

Lawyers costs calculator enables you to calculate costs of hiring lawyer according to the official lawyers tariff.

Choose type of procedure and than enter other necessary data regarding the case.

Type of procedure:
Amount:

*all amounts in RSD

*fee not less than 50% or larger than official tariff amount can be agreed upon

Sorry, there is no English version of this article available.

Табеларни преглед адвокатске тарифе

Кривични поступак - награда са паушалом и започетим сатом

Висина запр. казне Одбрана, заступање приватног тужиоца и оштећеног као тужиоца (т. бр. 1) Заступање оштећеног, одложен претрес, разговор са окр. у притвору или затвору, поверљив разговор са осумњич. у преткрив. поступку пред ОУП Жалба (окрив., приватног тужиоца и оштећеног као тужиоца), понав. крив. поступка, захт. за заштиту закон. Приватна тужба,кривична пријава,оптужни акт,захтев за спровођење истраге,приговор на оптужницу, предлог за укидање притвора, предлог за споразум о признању, предлог за укидање притвора, одговор на жалбу или предлог за понављање, ванр. ублажавање казне, молба за помиловање, одлагање издржавања или условни отпуст,одговор на предлог за понављање поступка, захтев за рехабилитацију, жалбе против решења о одређивању или продуживању притвора, спровођењу истраге Остали поднес.
до 3 године 18.000,00 9.750,00 33.000,00 16.500,00 8.250,00
3-5 година 24.000,00 12.750,00 45.000,00 22.500,00 11.250,00
5-10 година 31.500,00 16.500,00 60.000,00 30.000,00 15.000,00
10 -15 година 46.500,00 24.000,00 90.000,00 45.000,00 22.500,00
преко 15 година 61.500,00 31.500,00 120.000,00 60.000,00 30.000,00

*може се уговорити накнада која је до 50% мања или у износу који је већи од износа прописаног тарифом

Парнични, извршни, ванпарнични, непокретности, стечај, управни, управни спорови и други поступци - процењиви предмети

Вредност спора Поднесак (т. бр. 13) Рочиште Рочиште одложено Жалба
мања од 450.000,00 6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
од 450.000,01 до 750.000,00 9.000,00 10.500,00 6.000,00 18.000,00
од 750.000,01 до 1.500.000,00 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
од 1.500.000,01 до 3.000.000,00 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
од 3.000.000,01 до 6.000.000,00 22.500,00 24.000,00 12.750,00 45.000,00
од 6.000.000,01 до 12.000.000,00 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
од 12.000.000,01 до 24.000.000,00 37.500,00 39.000,00 20.250,00 78.000,00
од 24.000.000,01 до 48.000.000,00 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00
од 48.000.000,01 до 120.000.000,00 45.000,00 + 30,00 на сваких започетих 300.000,00 46.500,00 + 30,00 на сваких започетих 300.000,00 24.000,00 + 15,00 на сваких започетих 300.000,00 90.000,00 + 60,00 на сваких започетих 300.000,00
од 120.000.000,01 до 300.000.000,00 52.200,00 + 30,00 на сваких започетих 900.000,00 53.700,00 + 30,00 на сваких започетих 900.000,00 26.100,00 + 15,00 на сваких започетих 900.000,00 104.400,00 + 60,00 на сваких започетих 900.000,00
преко 300.000.000,00 58.200,00 + 30,00 на сваких започетих 4.500.000,00, макс. до 88.200,00 59.700,00 + 30,00 на сваких започетих 4.500.000,00, макс. до 89.500,00 29.100,00 + 15,00 на сваких започетих 4.500.000,00, макс. до 44.100,00 116.400,00 + 60,00 на сваких започетих 4.500.000,00, макс. до 176.400,00

*може се уговорити накнада која је до 50% мања или у износу који је већи од износа прописаног тарифом

Прекршајни поступак и поступак привредних преступа

Врста спора Поднесак (т. бр. 14) Рочиште Рочиште одложено Жалба
Привредни преступи 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
Суд части при Привредној комори 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
Прекршајни поступак пред полицијом 22.500,00 24.000,00 14.250,00 54.000,00
Прекршајни поступак пред Прекршајним судом 25.500,00 27.000,00 14.250,00 54.000,00
Остали прекршајни поступци 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00

*може се уговорити накнада која је до 50% мања или у износу који је већи од износа прописаног тарифом

Парнични и други поступци - непроцењиви предмети

Врста спора Поднесак (т. бр. 14) Рочиште Рочиште одложено Жалба
Сметање поседа, развод, непроцењиви радни спорови, породични (ванпарница), уписи у катастар, управни поступак и спор, уписи АПР 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
Остали поступци пред државним органом 19.500,00 21.000,00 11.250,00 39.000,00
Службености, стамбени спорови, остали поступци пред основним судом 22.500,00 24.000,00 14.250,00 54.000,00
Утврђивање очинства, уређење личних стања, стечај и ликвидација, управни поступак и спор пред инспекцијама, домаћа арбитража и медијација, остали поступци пред привредним судом 25.500,00 27.000,00 14.250,00 54.000,00
Законско издржавање 6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
Вршење родитељског права 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
Уређење имовинских односа, остали ванпарнични поступци, управни поступак и спор (порески, царински, полиција), остали спорови пред вишим судом 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
Остали спорови пред Управним судом 36.000,00 37.500,00 19.500,00 72.000,00
Ауторски спорови, поступци пред Уставним судом, међународним судом и арбитражом 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00

*може се уговорити накнада која је до 50% мања или у износу који је већи од износа прописаног тарифом

Састављање уговора, општих аката и других исправа

Врста правне радње Износ
Процењиви уговори 1,5% вредности или тарифни број 13
Непроцењиви уговори:
Ортачки уговор 30.000,00
Уговор о коришћењу заједничке ствари 22.500,00
Уговор о послузи 16.500,00
Уговор о трговинском заступању или посредовању 25.500,00
Генерални (општи) уговори 30.000,00
Предуговори 22.500,00
Остали непроцењиви уговори 19.500,00
Изјаве:
Завештање 19.500,00
Пуномоћје 13.500,00
Остале изјаве 11.250,00
Општи акти:
Статут или оснивачки акт привредног субјекта или другог правног лица 30.000,00
Остали општи акти привредног субјекта или другог правног лица (правилници и др.) 25.500,00
Општи акти државних органа или органа лок. самоуправе 37.500,00
Појединачни акти привредних субјеката и других правних лица (одлуке и др.) 19.500,00
Појединачни акти држаних органа или органа лок. самоуправе 22.500,00

*може се уговорити накнада која је до 50% мања или у износу који је већи од износа прописаног тарифом

Остале радње - заједничке одредбе

Радња Износ
Заступање више странака увећање по 50% за сваку странку
Започети сат, консултативни састанак, конференције 1.500,00
Дописи, опомене, преглед и разгледање списа 50% тарифног броја 1, 13 или 14
Преглед земљишних и других књига, изводи, преписи, правоснажност, извршност 20% тарифног броја 1, 13 или 14
Правни савет усмени 50%, писмени 100% од тарифног броја 1, 13 или 14

*може се уговорити накнада која је до 50% мања или у износу који је већи од износа прописаног тарифом

Интегрални текст адвокатске тарифе

ТАРИФА О НАГРАДАМА И НАКНАДАМА ТРОШКОВА ЗА РАД АДВОКАТА

("Службени гласник РС", бр. 121/2012)

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Тарифом се одређује начин вредновања, обрачунавања и плаћања награда за адвокатске услуге и накнада трошкова за рад адвоката или адвокатског ортачког друштва (у даљем тексту: адвокат).

Члан 2

Награда и накнада трошкова адвокату припадају за радње обављене по пуномоћју, решењу надлежног органа, усменом или писменом налогу странке.

Странка или надлежни орган, дужни су да адвокату плате и награду и накнаду трошкова.

Члан 3

Када пружа правну помоћ у страној држави, адвокат може применити ову тарифу или адвокатску тарифу те државе.

Када пружа правну помоћ иностраним правним или физичким лицима на територији Републике Србије, адвокат може применити ову тарифу или адвокатску тарифу државе у којој се налази седиште односно пребивалиште странке.

О примени иностране адвокатске тарифе адвокат са странком закључује писмени уговор.

II НАГРАДА ЗА РАД АДВОКАТА

Члан 4

Висина награде за рад адвоката одређује се Тарифом којом се утврђује број поена за поједине радње адвоката, с тим да за састављање изјава воље (уговора, исправа једностраних или двостраних, завештања и сл.) адвокат може награду обрачунати у процентуалном износу од вредности предмета изјаве воље.

Адвокат може у писменом облику са странком уговорити награду у износу који је мањи од износа прописаног Тарифом, али не мањи од 50% тог износа или у износу који је већи од износа прописаног Тарифом, али не већи од петоструког износа.

Када досуђују трошкове странци која је успела у поступку - судови или други државни орган нису обавезни да примене уговор о висини награде нити уговор о примени иностране адвокатске тарифе.

Члан 5

За пружање континуиране правне помоћи, адвокат може са странком уговорити награду у паушалном износу. Овако уговорена награда не може се односити на радње заступања пред судовима и државним органима.

Уговори о висини награде у паушалном износу производе правно дејство само ако су закључени у писменом облику и ако садрже опис радњи или послова на које се адвокат обавезао да предузима.

Члан 6

Адвокат може у писменом облику са странком уговорити награду за рад на основу сатнице која не може бити мања од 150 поена за сваки започети сат.

Члан 7

У имовинскоправним предметима адвокат може у писменом облику са странком уговорити награду за рад у сразмери (проценту) са успехом у поступку односно са успехом у правним радњама које ће за странку предузети, с тим да уговорени проценат не може бити већи од 30%.

III НАКНАДА ТРОШКОВА

Члан 8

Адвокату припада накнада за стварне трошкове који су били потребни за обављање поверених му послова.

Члан 9

За обављање послова изван седишта адвокатске канцеларије, адвокату припада накнада за превоз, накнада за смештај, накнада за одсуствовање из адвокатске канцеларије и дневнице и то:

- за превоз у међумесном саобраћају - у висини цене превоза превозним средством по избору адвоката;

- за превоз у месном саобраћају - у висини цене такси превоза;

- за превоз сопственим возилом - у висини од 30% од цене најквалитетнијег бензина по пређеном километру;

- за смештај - у висини цене хотелског смештаја, осим хотела са пет и више звездица;

- за одсуствовање из канцеларије - у висини од 50 поена за сваки започети сат, а највише десет сати дневно;

- за поштанске, телефонске, банкарске и сличне услуге према плаћеним рачунима;

- дневнице - исто као и запосленима у државним органима и изабраним, односно постављеним лицима.

IV НАПЛАТА НАГРАДЕ И НАКНАДЕ ТРОШКОВА

Члан 10

Награда и накнада трошкова се могу плаћати унапред или након извршене радње и насталих трошкова.

Адвокат је овлашћен да од странке затражи и унапред прими новчана средства на име обезбеђења наплате будуће награде и трошкова који ће настати приликом заступања.

Моменат сачињавања обрачуна између адвоката и странке има се сматрати тренутком наплате трошкова и награде адвоката.

Члан 11

Висина награде за рад адвоката утврђује се према важећој тарифи у време обрачуна.

Члан 12

Досуда и наплата трошкова поступка на терет противне странке не утиче на обрачун и наплату награде и трошкова између адвоката и странке.

На захтев странке адвокат је дужан саставити писмени обрачун награде и трошкова за извршени рад уз приказ Тарифе.

Адвокат, кога Адвокатска комора именује као заступника или браниоца странке која је неспособна за плаћање из социјалних разлога, нема право да од те странке или од Адвокатске коморе тражи награду за заступање.

Члан 13

Адвокат који је обвезник пореза на додату вредност има право додати припадајући порез на додату вредност на извршени обрачун награде и трошкова.

V ПРИМЕНА ТАРИФЕ И ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14

Тарифу о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката доноси Управни одбор Адвокатске коморе Србије.

Вредност поена утврђује Управни одбор Адвокатске коморе Србије.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије даје аутентично тумачење Тарифе.

Члан 15

Вредност једног поена износи 30,00 динара.

Члан 16

Тарифа ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Члан 17

Ступањем на снагу ове тарифе престаје да важи Тарифа о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката ("Службени лист СРЈ", бр. 54/98, 75/99, 8/2001 и 11/2002, "Службени лист СЦГ", бр. 32/2003, 58/2004 и 5/2006 и "Службени гласник РС", бр. 129/2007, 53/2010 и 15/2012).

ТАРИФА

КРИВИЧНИ ПОСТУПАК

Основица за обрачун награде

Тарифни број 1.

Адвокату припада награда у зависности од висине запрећене казне за кривично дело и то:
Запрећена казна
Награда

- за казну до 3 године затвора
550 поена

- за казну преко 3 до 5 година затвора
750 поена

- за казну преко 5 до 10 година затвора
1.000 поена

- за казну преко 10 до 15 година затвора
1.500 поена

- за казну преко 15 година затвора
2.000 поена

Одбрана окривљеног у преткривичном - предистражном и истражном поступку

Тарифни број 2.

Под процесном радњом, у смислу одредби Тарифног броја 2., 7. и 8. ове тарифе, подразумева се свака радње полиције, тужиоца или суда о чијем предузимању се сачињава посебан записник.

За сваку одржану процесну радњу којој је присуствовао адвокату припада награда из Тарифног броја 1., а за сваку неодржану процесну радњу којој је приступио адвокату припада 50% награде из Тарифног броја 1.

За присуствовање и приступање процесним радњама, поред награде за одбрану, адвокату припада и награда у износу од 50 поена за сваки започети сат рачунајући од времена када је процесна радња била заказана.

У случају када полиција, тужилац или суд предузимају више процесних радњи сукцесивно, адвокату припада прописани износ награде за сваку појединачну процесну радњу којој је присуствовао или приступио.

У случају неодржавања процесне радње, адвокат је дужан да од полиције, тужиоца или суда затражи сачињавање записника или службене белешке у којој ће се констатовати да процесна радња није одржана и да је адвокат приступио - како би му, на основу сачињеног записника или службене белешке, могла бити призната награда.

Одбрана окривљеног на главном претресу и на седници већа

Тарифни број 3.

За сваки одржани главни претрес или седницу већа којима је присуствовао адвокату припада награда из Тарифног броја 1., а за сваки неодржан главни претрес или седницу већа на које је приступио адвокату припада 50% награде из Тарифног броја 1.

За присуствовање главним претресима или седницама већа, поред награде за одбрану, адвокату припада и награда у износу од 50 поена за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак главног претреса или седнице већа био заказан.

Састављање поднесака

Тарифни број 4.

Адвокату припада награда из Тарифног броја 1. за састављање:

- кривичне пријаве,

- приватне тужбе,

- захтева за спровођење истраге,

- предлога за предузимање истражних радњи,

- предлога за закључење споразума о признању кривице,

- оптужнице,

- оптужног предлога,

- одговора на оптужницу,

- предлога за укидање притвора,

- писмене одбране,

- образложених поднесака којима се указује на чињенице које говоре у прилог одбрани - молбе ради одлагања извршења казне затвора,

- предлога за извршење казне затвора без напуштања просторија у којима осуђени станује,

- молбе за условни отпуст,

- тужбе за судску заштиту повреде права осуђеног лица,

- захтева за рехабилитацију.

Адвокату припада 50% награде из Тарифног броја 1. за састављање свих осталих поднесака у кривичном поступку.

Састављање правних лекова

Тарифни број 5.

Адвокату припада награда из Тарифног броја 1. за састављање:

- жалбе против решења о задржавању,

- жалбе против решења о одређивању или продужењу притвора,

- жалбе против решење о спровођењу истраге,

- приговора на оптужницу,

- одговора на жалбу,

- жалбе оштећеног,

- одговора на захтев за понављање кривичног поступка,

- молбе за помиловање.

Адвокату припада награда из Тарифног броја 1. увећана за 100% за састављање:

- жалбе против пресуде,

- жалбе против решења којим се изриче мера безбедности или васпитна мера,

- жалбе против решења о одузимању имовинске користи проистекле из кривичног дела,

- захтева за понављање кривичног поступка,

- предлога за подизање захтева за заштиту законитости.

Разговор са окривљеним који је лишен слободе

Тарифни број 6.

Адвокату припада 50% награде из Тарифног броја 1. за сваки обављени разговор са окривљеним који је лишен слободе или се налази у притвору.

Одбрана више окривљених

Тарифни број 7.

Када адвокат брани више окривљених, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другог и сваког наредног окривљеног.

У случају из става 1. овог тарифног броја увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу понаособ тако што се награда за одбрану једног окривљеног увећава процентом који одговара броју окривљених које адвокат брани у тренутку када се процесна радња предузима.

Заступање оштећеног, оштећеног као тужиоца и приватног тужиоца

Тарифни број 8.

За заступање оштећеног као тужиоца и приватног тужиоца адвокату припада награду као и за одбрану окривљеног.

За заступање оштећеног адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу понаособ тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК И ПОСТУПАК ПРИВРЕДНИХ ПРЕСТУПА

Састављање поднесака

Тарифни број 9.

За састављање прекршајне пријаве, акта и других поднесака којима се покреће прекршајни поступак, као и за састављање писмене одбране и осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе у прекршајном поступку или у поступку привредних преступа, адвокату припада награда према врсти поступка и то:
Врста поступка
Награда

- у поступку привредних преступа
1.000 поена

- у поступку који се води пред прекршајним судом
850 поена

- у поступку који се води пред полицијским органима
750 поена

- у поступку пред судом части при Привредној комори
550 поена

- у осталим прекршајним поступцима
550 поена

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Заступање и одбрана

Тарифни број 10.

За одбрану окривљеног правног лица, одговорног лица у правном лицу, правног и физичког лица адвокату припада:

- за сваки претрес једнак износ награде као и за поднеске из Тарифног броја 9.

- за сваки претрес који је одложен решењем суда или органа да се претрес не одржи, 50% од награде из претходне тачке овог тарифног броја.

За присуствовање претресима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 50 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, на претресу пред другостепеним судом или органом као и свим осталим радњама суда или органа које се одржавају у згради или ван зграде суда или органа.

Правни лекови

Тарифни број 11.

За састављање правних лекова, редовних и ванредних, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак из Тарифног броја 9.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у компликованим случајевима ова награда може износити 100%.

Заступање и одбрана више странака

Тарифни број 12.

Када адвокат брани или заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећани износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу понаособ тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Састављање поднесака
(у процењивим предметима)

Тарифни број 13.

За састављање тужбе, противтужбе и других поднесака којима се покреће парнични поступак у процењивим предметима, адвокату припада награда према вредности спора и то:
Вредност спора
Награда

преко
до

-
15.000 поена
200 поена

15.000 поена
25.000 поена
300 поена

25.000 поена
50.000 поена
375 поена

50.000 поена
100.000 поена
550 поена

100.000 поена
200.000 поена
750 поена

200.000 поена
400.000 поена
1.000 поена

400.000 поена
800.000 поена
1.250 поена

800.000 поена
1.600.000 поена
1.500 поена

Ако вредност спора прелази износ од 1.600.000 поена па до 4.000.000 поена, адвокат поред награде од 1.500 поена има право обрачунати награду од по 1 поена на сваких започетих 10.000 поена.

Ако вредност спора прелази износ од 4.000.000 поена па до 10.000.000 поена адвокат, поред награде из претходног става, има право обрачунати и награду од по 1 поена на сваких започетих 30.000 поена.

Ако вредност спора прелази износ од 10.000.000 поена адвокат, поред награде из претходна два става, има право обрачунати и награду од по 1 поена на сваких започетих 150.000 поена, али не више од 1.000 поена.

За састављање одговора на тужбу и осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе адвокату припада награда из претходног става.

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је тужбом, противтужбом или другим поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Састављање поднесака
(у непроцењивим предметима)

Тарифни број 14.

За састављање тужбе, противтужбе и других поднесака којима се покреће парнични поступак у непроцењивим предметима, адвокату припада награда према врсти поступка независно од означене вредности спора и то:
Врста спора
Награда

- у споровима због сметања државине
550 поена

- у споровима о праву службености
750 поена

- у споровима из стамбених односа (откази уговора о закупу стана, исељење из стана, утврђење права закупа на стану и др.)
750 поена

- у споровима о разводу или поништаја брака о постојању или непостојању брака
550 поена

- у споровима за утврђење и оспоравање материнства или очинства
850 поена

- у споровима о вршењу родитељског права и о одржавању личних односа детета и родитеља са којим дете не живи
375 поена

- у споровима за одређивање законског издржавања или измене одлуке о законском издржавању
200 поена

- у споровима из радних односа (у вези са отказом уговора о раду, постојању или непостојању радног односа, премештаја на друго радно место и слично), осим у процењивим имовинским захтевима из радног односа
550 поена

- у споровима о ауторском и сродним правима, о праву на жиг, модел и о осталим правима интелектуалне својине, осим у процењивим имовинским захтевима из ових односа
1.500 поена

За састављање одговора на тужбу и осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе адвокату припада награда из претходног става.

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је тужбом, противтужбом или другим поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Заступање

Тарифни број 15.

За заступање на рочишту адвокату припада:

- за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13. и 14.

- за свако рочиште које је одложено решењем суда да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне тачке овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 50 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, на расправи пред другостепеним судом као и свим осталим радњама суда које се одржавају у згради или ван зграде суда.

Правни лекови

Тарифни број 16.

За састављање правних лекова, редовних и ванредних, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13. и 14.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у компликованим случајевима ова награда може износити 100%.

Заступање више странака

Тарифни број 17.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу понаособ тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

ИЗВРШНИ ПОСТУПАК

Састављање поднесака

Тарифни број 18.

За састављање предлога којима се покреће поступак извршења или обезбеђења као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе) из Тарифног броја 13. и 14.

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је предлогом постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Заступање

Тарифни број 19.

За заступање на рочишту адвокату припада:

- за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак из Тарифног броја 18.

- за свако рочиште које је одложено решењем суда да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне тачке овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 50 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, на расправи пред другостепеним судом као и свим осталим радњама суда које се одржавају у згради или ван зграде суда.

Правни лекови

Тарифни број 20.

За састављање правних лекова адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак из Тарифног броја 18.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у компликованим случајевима ова награда може износити 100%.

Заступање више странака

Тарифни број 21.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу понаособ тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Састављање поднесака
(уређење имовинских односа - процењиво)

Тарифни број 22.

За састављање предлога којима се покреће ванпарнични поступак за уређење имовинских односа (расправљање заоставштине, одређивање накнаде за експрописану непокретност, уређење коришћења заједничке ствари, деоба заједничке ствари, уређење међа, судски депозит и друго) и то у процењивим стварима као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13.

За састављање осталих поднеса/pка, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је предлогом постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пpун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Састављање поднесака
(остали поступци - непроцењиво)

Тарифни број 23.

За састављање предлога којима се покреће ванпарнични поступак у непроцењивим предметима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада награда према врсти поступка независно од означене вредности спора и то:
Врста поступка
Награда

- у поступку уређења личних стања (лишење пословне способности, задржавање у здравственој организацији, проглашење несталог лица за умрло)
850 поена

- у поступку уређења породичног односа (продужење родитељског права, лишење родитељског права, давање дозволе за ступање у брак)
550 поена

- поступку уређења имовинских односа - непроцењиво (састављање исправе, састављање судског тестамента, потврђивање садржине исправе, чување исправе, поништавање исправе)
1.000 поена

- остали ванпарнични поступци
1.000 поена

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је предлогом постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Заступање

Тарифни број 24.

За заступање на рочишту адвокату припада:

- за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак (предлози) из Тарифног броја 22. и 23.

- за свако рочиште које је одложено решењем суда да се рочиште не одржи 50% од награде из претходне тачке овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или неодржаним адвокату припада, поред награде за заступање и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 50 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, на расправи пред другостепеним судом као и свим осталим радњама суда које се одржавају у згради или ван зграде суда.

Правни лекови

Тарифни број 25.

За састављање правних лекова, редовних и ванредних, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак (предлози) из Тарифног броја 22. и 23.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у компликованим случајевима ова награда може износити 100%.

Заступање више странака

Тарифни број 26.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу наp сваку процесну радњу понаособ тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

ПОСТУПАК ПРЕД ОРГАНИМА КОЈИ ВОДЕ РЕГИСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

Састављање поднесака

Тарифни број 27.

За састављање захтева за упис у катастар непокретности (упис непокретности, упис стварних права, предбележба, забележба, провођење промена на непокретностима или стварним правима на њима, брисање) и то у процењивим стварима када се упис односи на неко право или чињеницу у вези са имовином која има одређену новчану вредност, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада једнак износ награде, у зависности од вредности те имовине, као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13.

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Састављање поднесака
(остали уписи - непроцењиво)

Тарифни број 28.

За састављање захтева за упис у катастар непокретности (упис непокретности, упис стварних права, предбележба, забележба, провођење промена на непокретностима или стварним правима на њима, брисање) у непроцењивим предметима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада, независно од означене вредности, награда у износу од 550 поена.

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Заступање

Тарифни број 29.

За заступање на рочишту адвокату припада:

- за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак (захтеви) из Тарифног броја 27. и 28.

- за свако рочиште које је одложено решењем органа да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне тачке овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 50 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, на расправи пред другостепеним органом као и свим осталим радњама органа које се одржавају у згради или ван зграде органа.

Правни лекови

Тарифни број 30.

За састављање правних лекова, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак (захтеви) из Тарифног броја 27. и 28.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у компликованим случајевима ова награда може износити 100%.

Заступање више странака

Тарифни број 31.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу понаособ тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

СТЕЧАЈНИ И ЛИКВИДАЦИОНИ ПОСТУПАК

Састављање поднесака
(у процењивим предметима)

Тарифни број 32.

За састављање поднесака којима се пријављују потраживања у стечајном или ликвидационом поступку и то у проценљивим стварима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13.

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је предлогом постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Састављање поднесака
(у непроцењивим предметима)

Тарифни број 33.

За састављање поднесака којима се покреће стечајни или ликвидациони поступак као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе у стечајном или ликвидационом поступку у непроцењивим предметима, адвокату припада награда у износу од 850 поена.

За састављање осталих поднесака у непроцењивим предметима, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је предлогом постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Заступање

Тарифни број 34.

За заступање на рочишту адвокату припада:

- за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се пријављује потраживање или покреће поступак из Тарифног броја 32. и 33.

- за свако рочиште које је одложено решењем суда или органа да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне тачке овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или неодржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 50 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање медијацији, седници као и свим осталим радњама суда или органа које се одржавају у згради или ван зграде суда или органа.

Правни лекови

Тарифни број 35.

За састављање правних лекова, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се пријављује потраживање или покреће поступак из Тарифног броја 32. и 33.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у компликованим случајевима ова награда може износити 100%.

Заступање више странака

Тарифни број 36.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу понаособ тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

УПРАВНИ ПОСТУПАК

Састављање поднесака
(процењиво)

Тарифни број 37.

За састављање предлога, захтева, пријава, молби и других поднесака којима се покреће управни поступак и то у процењивим стварима када се управни поступак води око неког права у вези са имовином која има одређену новчану вредност, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада једнак износ награде, у зависности од вредности те имовине, као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13.

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Састављање поднесака
(остали поступци - непроцењиво)

Тарифни број 38.

За састављање предлога, захтева, пријава, молби и других поднесака којима се покреће управни поступак и то у непроцењивим предметима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада награда према врсти поступка независно од означене вредности спора и то:
Врста поступка
Награда

- у поступку који се води пред пореским органима, пред царинским органима и пред полицијским органима
1.000 поена

- у поступку који се води по одредбама Закона о планирању и изградњи и Породичном закону
550 поена

- у поступку који се води пред инспекцијским органима
850 поена

- у осталим управним поступцима
550 поена

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Заступање

Тарифни број 39.

За заступање на рочишту адвокату припада:

- за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак (предлози) из Тарифног броја 37. и 38.

- за свако рочиште које је одложено решењем органа да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне тачке овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 50 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, на расправи пред другостепеним органом као и свим осталим радњама органа које се одржавају у згради или ван зграде органа.

Правни лекови

Тарифни број 40.

За састављање правних лекова, редовних и ванредних, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак (предлози) из Тарифног броја 37. и 38.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у компликованим случајевима ова награда може износити 100%.

Заступање више странака

Тарифни број 41.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу понаособ тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

УПРАВНИ СПОРОВИ

Састављање поднесака
(процењиво)

Тарифни број 42.

За састављање тужби којима се покреће управни спор и то у процењивим стварима када се управни спор води око управног акта органа поводом права у вези са имовином која има одређену новчану вредност, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада једнак износ награде, у зависности од вредности те имовине, као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13.

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Састављање поднесака
(остали поступци - непроцењиво)

Тарифни број 43.

За састављање тужби којима се покреће управни спор и то у непроцењивим предметима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада награда према врсти управног поступка из којег настао управни акт који је предмет управног спора, независно од означене вредности спора и то:
Врста поступка
Награда

- око управног акта донетог у поступку који се водио пред пореским органима, пред царинским органима и пред полицијским органима
1.000 поена

- око управног акта донетог у поступку који се водио по одредбама Закона о планирању и изградњи и Породичном закону
550 поена

- око управног акта донетог у поступку који се водио пред инспекцијским органима
850 поена

- око управног акта донетог у осталим управним поступцима
550 поена

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Заступање

Тарифни број 44.

За заступање на рочишту адвокату припада:

- за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак (предлози) из Тарифног броја 42. и 43.

- за свако рочиште које је одложено решењем суда да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне тачке овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 50 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, као и свим осталим радњама суда које се одржавају у згради или ван зграде суда.

Правни лекови

Тарифни број 45.

За састављање правних лекова - ванредних правних средстава, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак (тужбе) из Тарифног броја 42. и 43.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у компликованим случајевима ова награда може износити 100%.

Заступање више странака

Тарифни број 46.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу понаособ тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

ПОСТУПАК ЗА УПИС У РЕГИСТАР КОЈИ ВОДИ СУД ИЛИ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ИЛИ ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАН

Састављање поднесака
(процењиво)

Тарифни број 47.

За састављање предлога, захтева, пријава, молби и других поднесака којима се покреће поступак уписа у регистар којег води суд или Агенција за привредне регистре или други државни орган и то у процењивим стварима када се упис односи на неко право или чињеницу у вези са имовином која има одређену новчану вредност, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада једнак износ награде, у зависности од вредности те имовине, као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13.

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Састављање поднесака
(остали уписи - непроцењиво)

Тарифни број 48.

За састављање предлога, захтева, пријава, молби и других поднесака којима се покреће поступак уписа у регистар којег води суд или Агенција за привредне регистре или други државни орган и то у непроцењивим предметима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада награда од 550 поена.

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Заступање

Тарифни број 49.

За заступање на рочишту адвокату припада:

- за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак (предлози) из Тарифног броја 47. и 48.

- за свако рочиште које је одложено решењем регистратора да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне тачке овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 50 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, на расправи пред другостепеним органом као и свим осталим радњама органа које се одржавају у згради или ван зграде органа.

Правни лекови

Тарифни број 50.

За састављање правних лекова, редовних и ванредних, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак (предлози) из Тарифног броја 47. и 48.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у компликованим случајевима ова награда може износити 100%.

Заступање више странака

Тарифни број 51.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу понаособ тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

ПОСТУПАК ПРЕД ПОСЛОДАВЦЕМ И ПОСТУПАК ПРЕД ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВОМ

Састављање поднесака
(процењиво)

Тарифни број 52.

За састављање поднесака којима се покреће поступак пред послодавцем (заштита права запослених) или поступак пред привредним друштвом (заказивање седнице скупштине друштва и др.) и то у процењивим стварима када се поступак води око неког права у вези са имовином која има одређену новчану вредност, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада једнак износ награде, у зависности од вредности те имовине, као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифни број 13.

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Састављање поднесака
(непроцењиво)

Тарифни број 53.

За састављање поднесака којима се покреће поступак пред послодавцем или поступак пред привредним друштвом и то у непроцењивим стварима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада награда од 550 поена.

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Заступање

Тарифни број 54.

За заступање на рочишту, састанку, седници или другом облику расправљања пред послодавцем или пред привредним друштвом адвокату припада:

- за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак из Тарифног броја 52. и 53.

- за свако рочиште које је одложено одлуком да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне тачке овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 50 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, на расправи пред другостепеним органом као и свим осталим радњама код послодавца или привредног друштва које се одржавају у згради или ван зграде послодавца или привредног друштва.

Правни лекови

Тарифни број 55.

За састављање правних лекова, редовних и ванредних, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак (предлози) из Тарифног броја 52. и 53.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у компликованим случајевима ова награда може износити 100%.

Заступање више странака

Тарифни број 56.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу понаособ тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

ПОСТУПАК ПРЕД УСТАВНИМ СУДОМ

Састављање поднесака

Тарифни број 57.

За састављање поднесака којим се покреће поступак пред Уставним судом као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада награда у износу од 1.500 поена.

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Заступање

Тарифни број 58.

За заступање на рочишту адвокату припада за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак из Тарифног броја 57.

За свако рочиште које је одложено решењем суда да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходног става овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 50 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају као и свим осталим радњама суда које се одржавају у згради или ван зграде суда.

Заступање више странака

Тарифни број 59.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу понаособ тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

ПОСТУПЦИ ПРЕД МЕЂУНАРОДНИМ СУДОВИМА И МЕЂУНАРОДНИМ АРБИТРАЖАМА

Састављање поднесака
(процењиво)

Тарифни број 60.

За састављање поднесака којима се покреће поступак пред међународним судом или арбитражом и то у процењивим стварима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13.

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Састављање поднесака
(остали поступци - непроцењиво)

Тарифни број 61.

За састављање поднесака којима се покреће поступак пред међународним судом или арбитражом и то у непроцењивим стварима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада награда у износу од 1.500 поена.

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Заступање

Тарифни број 62.

За заступање на рочишту адвокату припада:

- за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак (предлози) из Тарифног броја 60. и 61.

- за свако рочиште које је одложено решењем органа да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне тачке овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 50 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, нbr //pа расправи пред другостепеним судом као и свим осталим радњама суда или арбитраже које се одржавају у згради или ван зграде суда или арбитраже.

Правни лекови

Тарифни број 63.

За састављање правних лекова, редовних и ванредних, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак из Тарифног броја 60. и 61.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у компликованим случајевима ова награда може износити 100%.

Заступање више странака

Тарифни број 64.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу понаособ тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

ПОСТУПЦИ ПРЕД ДОМАЋОМ АРБИТРАЖОМ, АГЕНЦИЈОМ ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА И ПРЕД ПОСРЕДНИКОМ (МЕДИЈАЦИЈА)

Састављање поднесака
(процењиво)

Тарифни број 65.

За састављање поднесака којима се покреће поступак пред арбитражом, Агенцијом за мирно решавање радних спорова или пред посредником у поступку медијације и то у процењивим стварима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13.

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Састављање поднесака
(остали поступци - непроцењиво)

Тарифни број 66.

За састављање поднесака којима се покреће поступак пред пред арбитражом, Агенцијом за мирно решавање радних спорова или пред посредником у поступку медијације и то у непроцењивим стварима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада награда у износу од 850 поена.

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Заступање

Тарифни број 67.

За заступање на рочишту адвокату припада:

- за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак из Тарифног броја 65. и 66.

- за свако рочиште које је одложено решењем арбитраже, Агенције или посредника да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне тачке овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 50 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају као и свим осталим радњама арбитраже, Агенције или посредника које се одржавају у згради или ван зграде арбитраже, Агенције или посредника.

Заступање више странака

Тарифни број 68.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу понаособ тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

ОСТАЛИ ПОСТУПЦИ

Састављање поднесака
(процењиво)

Тарифни број 69.

За састављање поднесака којима се покреће било који други поступак који није наведен у претходним одредбама ове Тарифе и то без обзира да ли се покреће пред судом, државним органом, привредним друштвом и то у процењивим предметима у којима се расправља о правима на имовини која има одређену новчану вредност, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада једнак износ награде према вредности те имовине као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13.

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Састављање поднесака
(остали поступци - непроцењиво)

Тарифни број 70.

За састављање поднесака којима се покреће било који други поступак који није наведен у претходним одредбама ове Тарифе и то без обзира да ли се покреће пред судом, државним органом, привредним друштвом и то у непроцењивим стварима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада награда према врсти тог поступка, независно од означене вредности спора и то:
Врста поступка
Награда

- у поступку који се води пред привредним друштвом
550 поена

- у поступку који се води пред државним органом
650 поена

- у поступку који се води пред основним судом
750 поена

- у поступку који се води пред привредним судом
850 поена

- у поступку који се води пред вишим судом
1.000 поена

- у поступку који се води пред управним судом
1.200 поена

- у поступку који се води пред уставним судом
1.500 поена

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Заступање

Тарифни број 71.

За заступање на рочишту адвокату припада:

- за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак из Тарифног броја 69. и 70.

- за свако рочиште које је одложено решењем суда, органа и др. да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне тачке овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 50 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају као и свим осталим радњама суда, органа и др. које се одржавају у згради или ван зграде суда, органа и др.

Правни лекови

Тарифни број 72.

За састављање правних лекова, редовних и ванредних, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак из Тарифног броја 69. и 70.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у компликованим случајевима ова награда може износити 100%.

Заступање више странака

Тарифни број 73.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу понаособ тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

САСТАВЉАЊЕ ИСПРАВА

Правни послови
(процењиво)

Тарифни број 74.

За састављање уговора (за живота или након смрти, једностраних или двостраних и др.) и изјава воља (завештање и др.) и то у процењивим стварима када се правни посао односи на имовину која има одређену новчану вредност, адвокат по своме избору може применити Тарифни број 13. или награду обрачунати у процентуалном износу од тржишне вредности имовине, која је предмет правног посла, с тим да тај проценат не може бити већи од 1,5%. У сваком случају најнижи износ награде не може бити мањи од 375 поена.

Код правних послова где је предмет повремено давање (закупнине и др.) тржишна вредност предмета правног посла се утврђује збиром тих повремених давања у уговореном периоду али не краћем од једне и не дужем од пет година.

Правни послови
(непроцењиво)

Тарифни број 75.

За састављање уговора и изјава воља у непроцењивим стварима адвокату припада награда према врсти тог правног посла, независно од означене вредности и то:
Врста правног посла
Награда

- за састављање ортачких уговора
1.000 поена

- за састављање уговора о коришћењу заједничке ствари
750 поена

- за састављање уговора о послузи
550 поена

- за састављање уговора о трговинском заступању или посредовању
850 поена

- за састављање генералних (општих) уговора
1.000 поена

- за састављање предуговора
750 поена

- за састављање осталих уговора
650 поена

- за састављање завештања
650 поена

- за састављања пуномоћи
450 поена

- за састављање осталих изјава
375 поена

Општи и појединачни акти привредних субјеката државних органа и осталих правних лица

Тарифни број 76.

За састављање општих или појединачних аката привредних субјеката, државних органа, односно органа локалне самоуправе и осталих правних лица адвокату припада награда према врсти тог аката, независно од означене вредности и то:
Врста правног акта
Награда

- за састављање статута или оснивачког акта привредног субјекта и осталих правних лица
1.000 поена

- за састављање осталих општих аката привредног субјекта и осталих правних лица (правилници и др.)
850 поена

- за састављање општих аката државних органа или органа локалне самоуправе
1.250 поена

- за састављање појединачних аката привредних субјеката и осталих правних лица (одлуке и др.)
650 поена

- за састављање појединачних аката државних органа или органа локалне самоуправе (одлуке, решења и др.)
750 поена

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

Правни савети и мишљења

Тарифни број 77.

За усмени правни савет или мишљење о неком правном питању, адвокату припада 50% награде прописане за поднеске којима се покреће одговарајући поступак у вези са тим правним питањем.

За писмени правни савет и мишљење адвокату припада награда прописана за поднеске којима се покреће одговарајући поступак у вези са тим правним питањем.

Адвокату припада награда за писмени правни савет и мишљење само ако је странка тражила писмени правни савет и мишљење.

Адвокат нема права на награду из овог тарифног броја ако даје савете и мишљења у вези са поступком који покреће у име странке или у вези са поступком који води у име странке.

Адвокат нема права на награду из овог тарифног броја ако је са странком уговорио паушалну награду за континуирано пружање правне помоћи.

Присуствовање на конференцијама

Тарифни број 78.

За присуствовање на конференцијама и састанцима на којима се расправља о чињеничним и правним питањима од интереса за странку, адвокату припада награда за сваки започети сат у износу од 150 поена.

Адвокат нема права на награду из овог тарифног броја ако је са странком уговорио паушалну награду за континуирано пружање правне помоћи.

Разматрање списа

Тарифни број 79.

За прегледање или разматрање списа предмета, адвокату припада 50% награде прописане за поднеске којима се покреће поступак чији списи се разматрају.

За прегледање земљишних и осталих јавних књига, за вађење извода или преписа из јавних књига или списа, за утврђивање правоснажности или извршности одлука, адвокату припада 20% награде прописане за поднеске којима се покреће поступак у којем су одлуке донете, односно за чије покретање поступка се списи разматрају.

Дописи и опомене

Тарифни број 80.

За састављање опомена или дописа противној странци којима се захтева чињење, нечињење или трпљење, адвокату припада 50% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак за остварење таквог захтева.

За састављање осталих дописа противној или својој странци, адвокату припада награда у износу од 100 поена.